A-kassornas historia

A-kassan har funnits i Sverige i över 100 år och är en viktig del av vårt välfärdssystem.

1884 

Typografförbundets arbetslöshetskassa bildas, den första a-kassan i Sverige.

Ytterligare några fackförbund som Bleck- och plåtslagareförbundet, Svenska Måleriförbundet och Svenska elektriska arbetareförbundet bildar snart egna a-kassor.

1897    

Järn- och metallarbetareförbundets reshjälps- och understödskassa bildas.

1935    

En frivillig arbetslöshetsförsäkring träder i kraft. Den är statsunderstödd genom att statsbidrag till ”erkända” arbetslöshetskassor införs.

Frågan behandlades första gången i riksdagen 1908. Det dröjde med andra ord 27 år innan statsbidrag började betalas ut. Många andra länder i Europa var före Sverige med införandet.

Fem erkända arbetslöshetskassor bildas. Den första är Beklädnadsarbetarnas arbetslöshetskassa.

1946

Arbetslöshetskassornas Samorganisation (i dag Sveriges a-kassor) bildas. Samorganisationen blir en gemensam instans för att besvara remisser, ta gemensamma initiativ till att förändra arbetslöshetsförsäkringens innehåll, ersättningens storlek eller administrativa rutiner, anordna konferenser samt svara för tryckning av gemensamma blanketter.

Verksamheten sköttes av förtroendevalda vid sidan av deras ordinarie arbetsuppgifter. De två första heltidsanställda medarbetarna börjar först 1982.

1974

Lagen om arbetslöshetsförsäkring träder i kraft.

1998

Den senast tillkomna arbetslöshetskassan bildas av Arbetslöshetskassornas Samorganisation som ett komplement till de traditionella arbetslöshetskassorna. Alfa-kassan skapas för att administrera både den allmänna grundförsäkringen och den frivilliga inkomstrelaterade försäkringen.

Genom åren har totalt 69 olika arbetslöshetskassor bildats inom fackförbundsrörelsen eller andra delar av svenskt arbetsliv.

2017    

Arbetslöshetskassornas Samorganisation byter namn till Sveriges a-kassor. Genom fusioner har antalet a-kassor successivt minskat till 25 stycken.

2021

Hamnarbetarnas a-kassa och Sveriges arbetares a-kassa fusioneras och bildar en gemensam arbetslöshetskassa. Efter denna fusion finns idag 24 olika a-kassor. 

2024

Sveriges riksdag fattar beslut om att införa en ny arbetslöshetsförsäkring baserad på inkomst i stället för arbetad tid. Den nya arbetslöshetsförsäkringen ska börja gälla i oktober 2025.