Visselblåsarfunktion

Visselblåsarfunktionen möjliggör att konfidentiellt anmäla misstankar om allvarliga missförhållanden eller oegentligheter inom Sveriges a-kassor.

Funktionen hjälper oss att minska risker samt att öka förtroendet för vår verksamhet, genom att vi kan upptäcka och åtgärda misstänkta oegentligheter i ett tidigt skede.

När är det lämpligt att visselblåsa?

Du kan visselblåsa när du misstänker att ett allvarligt missförhållande eller oegentlighet sker eller har skett av en tjänsteperson i ledande ställning, person med nyckelansvar eller förtroendevald. Det kan till exempel vara VD, avdelningschef eller en person som ansvarar för stora inköp eller produkter. Misstankarna kan exempelvis röra sig om muta, bedrägeri, jäv, olämplig bisyssla eller vapensmuggling.

Du som anmäler kan vara medarbetare på Sveriges a-kassor, men också konsult, person i ledningsgrupp, volontärarbetare med mera. När du anmäler via visselblåsarfunktionen, behöver du inte ha bevis för din misstanke. Dock får inga anklagelser göras med skadligt uppsåt eller med vetskap om att anklagelsen är falsk.

Så går du till väga när du ska rapportera

Det finns flera olika vägar att gå när du misstänker ett allvarligt missförhållande eller oegentlighet. Du kan rapportera dina misstankar via ett telefonsamtal, brev/mejl eller i ett fysiskt möte. Dessa görs via denna länk visselblåsarfunktion, AndFrankly.

När du har fyllt i formuläret, går rapporteringen till den inom HR-funktionen som är ansvarig och som delegerar och eventuellt utreder ärendet. Vid behov kan en extern utredare anlitas.

Om den anmälande personen begär att vara anonym, har denne rätt till detta. Sveriges a-kassor uppmuntrar dock till att ha en öppen identitet då det underlättar utredningsprocessen.

Utredningsprocessen

När en anmälan kommer in till vår visselblåsarfunktion, får endast den inom HR-funktionen som har behörighet åtkomst till meddelanden. Allt som görs i systemet loggas och hålls konfidentiellt. Om en person tar direktkontakt med till exempel en chef, loggas detta i systemet.

Tänk på att den som är ansvarig för utredningen kan neka att ta emot meddelanden om:

  • Meddelandet inte faller inom ramen för visselblåsning
  • Meddelandet inte har gjorts i god tro eller är illvilligt
  • Det inte finns tillräcklig information för att utreda ärendet
  • Ärendet som meddelandet berör redan har åtgärdats

När du har anmält ett allvarligt missförhållande, har handläggaren 7 dagar på sig att bekräfta att anmälan har mottagits. Därefter måste ett beslut och åtgärd utföras inom 3 månader.

Vad har du som anmäler för skydd?

Du som anmäler ett allvarligt missförhållande och då gör en så kallad visselblåsning har ett skydd enligt lag. Skyddet gäller både innan och efter visselblåsarärendet har avslutats. Det finns ett förbud mot att organisationen/verksamheten hindrar eller försöker hindra anmälan. Tänk på att det också kan räknas som hinder om det inte finns tillräckligt mycket information om hur man anmäler.

Det finns även ett skydd mot repressalier, till exempel i form av avstängning, uppsägning, lönesänkning, negativa vitsord med mera. Även försök till repressalie räknas. Skyddet omfattar även den/de som bistår den person som har rapporterat. Detta kan till exempel vara:

  • Skyddsombud
  • Förtroendevald
  • Anhörig
  • Kollega

Den gemensamma nämnaren är att personen som har rapporterat inte ska påverkas negativt. Du som har tystnadsplikt kan inte heller göras ansvarig för att ha åsidosatt din tystnadsplikt förutsatt att du hade skälig anledning att anta att rapporteringen av informationen var nödvändig.

För mer information om visselblåsardirektivet, kontakta gärna den som inom HR-funktionen är ansvarig eller läs mer på Arbetsmiljöverket.